Màster universitari en Enginyeria Informàtica

Objectius i competències

El Màster en Enginyeria Informàtica és un màster professionalitzador que proporciona als nostres estudiants les competències i habilitats per exercir la professió d'Enginyer Informàtic. El Màster en Enginyeria Informàtica us apropa de forma totalment pràctica a les metodologies i tecnologies més innovadores en els diferents àmbits de la informàtica, al mateix temps que us prepararà per integrar-vos en grans projectes informàtics així com dirigir-los, coordinar-los i planificar-los. Així mateix, els complements formatius del Màster proporcionen als nostres estudiants fonaments científics i tecnològics sòlids que els capaciten per al desenvolupament d'activitats d'R+D+i. La modalitat d'impartició dels estudis del Màster en Enginyeria Informàtica és presencial, tot i així, un disseny dels horaris i activitats formatives orientat als estudiants que no poden assistir regularment a les classes juntament amb una atenció personalitzada us faciliten el seguiment de les classes i del vostre propi procés d'aprenentatge, fent possible compaginar els vostres estudis amb altres activitats en el món laboral. Tot això, ho farem amb un equip de professors motivats per ajudar-vos en el procés d'aprenentatge; amb un pla d'estudis que posa l'accent en aspectes pràctics i innovadors, i que us ofereix l'oportunitat de treballar durant uns mesos en una empresa informàtica.

Objectius

Els objectius a assolir pel Màster en Enginyeria Informàtica d'acord amb la Resolució de 8 de juny de 2009 de la Secretaria General d'Universitats, per la qual s'estableixen recomanacions per la memòria dels Títols oficials en l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica són els següents:

 • Capacitat per projectar, calcula i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'Enginyeria Informàtica.
 • Capacitat per la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint amb la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • Capacitat per dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'Enginyeria d'Empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'Enginyeria Informàtica.
 • Capacitat en l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica y econòmica de projectes en tots els àmbits de l'Enginyeria Informàtica seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • Capacitat per la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica.
 • Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de seguretat per a les persones i bens, la qualitat final del producte i la seva homologació.
 • Capacitat per a l'aplicació dels coneixements assolits i la resolució de problemes en entornos nous o poc coneguts dintre de contextos més amplis i multidisciplinaris, essent capaços de la integració d'aquests coneixements.
 • Capacitat per entendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'Enginyer Informàtic.
 • Capacitat per aplicar els principis de l'economia i de gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització informàtica.

Competències específiques

Les competències específiques per a l'exercici de la professió d'Enginyer Informàtic, i a les quals dona accés el Màster en Enginyeria informàtica de la UdL són:

 • Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria Informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris.
 • Capacitat per a la planificació estratègica, elaboració, direcció, coordinació, i gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre altres, amb: sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.
 • Capacitat per a la direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.
 • Capacitat per modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i protocols de xarxes de nova generació, els models de components, programari intermediari i serveis.
 • Capacitat per assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, processos, sistemes, serveis, aplicacions i productes informàtics.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o distribuït.
 • Capacitat per analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i dur a terme en totes les seves etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació.
 • Capacitat per dissenyar i avaluar sistemes operatius i servidors, i aplicacions i sistemes basats en computació distribuïda.
 • Capacitat per comprendre i poder aplicar coneixements avançats de computació d'altes prestacions i mètodes numèrics o computacionals a problemes d'enginyeria.
 • Capacitat de dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis informàtics en sistemes encastats i ubics.
 • Capacitat per aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel·ligència artificial per modelar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.
 • Capacitat per utilitzar i desenvolupar metodologies, mètodes, tècniques, programes d'ús específic, normes i estàndards de computació gràfica.
 • Capacitat per conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • Capacitat per a la creació i explotació d'entorns virtuals, i per a la creació, gestió i distribució de continguts multimèdia.

Competències transversals

Per altra banda la pròpia Universitat de Lleida i l'Escola Politècnica Superior estableixen un seguit de competències transversals en el disseny del pla d'estudis de totes les titulacions de l'Escola que inclouen:

 • Correcció en l'expressió oral escrita.
 • Domini d'una llengua estrangera.
 • Domini de les TIC.
 • Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.
 • Capacitat de planificació i organització del treball personal.
 • Capacitat de considerar el context socioeconòmic així com els criteris de sostenibilitat en les solucions d'enginyeria.
 • Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Capacitat de concebre, dissenyar i implementar projectes i / o aportar solucions noves, utilitzant eines pròpies de l'enginyeria.
 • Tenir motivació per la qualitat i la millora contínua.

Per obtenir el títol de màster en enginyeria informàtica s'assoliran un conjunt de competències associades a cadascuna de les assignatures del Pla d'Estudi. Taula de Competències.