Màster universitari en Enginyeria Informàtica

Treball de Fi de Màster

El treball de final de titulació és una de les matèries incloses en els plans d’estudi de totes les titulacions de grau i màster. En el màster en Enginyeria Informàtica, el treball final de màster (TFM) té 12 ECTS, s'ha de fer en l'últim curs i ha de ser un treball que cada estudiant (o grup d'estudiants) realitza sota l'orientació d'un director o dos codirectors. Aquest treball permet a l'estudiant mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de màster (guia docent).

Normativa

Reglament del Treball de Fi del Màster (aprovat per Junta d'Escola de 18/12/2015).

Requisits previs

 • Per poder matricular el TFM cal tenir presentada la proposta de TFM.
 • Per fer la presentació del TFM cal haver superat totes les assignatures obligatòries de la titulació.

En aquest enllaç trobareu els terminis i requisits per presentar el TFM.

Director i codirectors del treball

Cada treball tindrà un director o dos codirectors. El director o un dels codirectors haurà de ser un professor que estigui adscrit a algun departament amb docència a la titulació.

Es pot proposar un codirector extern a la UdL, en aquest cas un membre del professorat ha d'actuar com a codirector.

Proposta

La proposta del Treball de Final de Màster pot obeir a algun dels casos següents:

 • Proposta de l'estudiant.
 • Proposta dels departaments.
 • Propostes realitzades en el marc de convenis de col•laboració educativa universitat–empresa.
 • Projectes realitzats dins del marc de mobilitat que ofereix la UdL.

La proposta haurà de tenir el vist-i-plau del director (o codirector) i del coordinador de la titulació.

Matrícula

La matriculació dóna dret a l'estudiant a presentar-se a una convocatòria de lectura del TFM dins del curs acadèmic.

La matrícula podrà formalitzar-se en dos períodes durant el curs:

 • A l'inici del primer semestre.
 • A l'inici del segon semestre.

Podeu consultar les dates concretes de matriculació en aquest enllaç.

Avaluació del treball

El treball s'avaluarà seguint una metodologia d'avaluació continuada utilitzant com a eina de seguiment el portafoli d'avaluació continuada del TFM. La nota final serà fruit de les notes de quatre ítems:

 • Informe inicial (10%) on es mostri l'assimilació dels objectius i context del TFM a realitzar. Serà avaluat pel director.
 • Informe de seguiment (10%) on es recolli l'evolució del TFM i les decisions preses. Serà avaluat pel director.
 • Document final del TFM (50%). Memòria final del TFM. Serà avaluat pel director.
 • Presentació i defensa del treball davant del tribunal (30%). L'estudiant realitzarà una presentació i defensa pública del treball seguida d'un torn de preguntes per part del tribunal.

Tribunal

Estarà format per tres membres on almenys un dels membres haurà de pertànyer a un departament que imparteixi docència a l'EPS i, almenys dos seran professors universitaris o personal investigador. El director o un dels codirectors formarà part del tribunal.

El coordinador de la titulació farà la designació dels membres del tribunal. Aquesta designació es fa a proposta del director, que omplirà el document de proposta.

Dipòsit i defensa del treball

El dipòsit del TFM s'ha de fer amb un mínim de 5 dies hàbils d'antelació a la data de presentació i seguint les instruccions indicades en el Reglament del Treball de fi del màster.

La defensa del TFM podrà fer-se entre l'1 d'octubre i el 15 de Setembre del curs acadèmic on s'ha matriculat el treball.

El procediment per dipositar el TFM es pot consultar en aquest enllaç.

Temes de TFM per àmbits

 • Disseny i desenvolupament d'aplicacions web i sistemes interactius seguint metodologies i tècniques de Disseny centrat en l'Usuari. Responsable Toni Granollers
 • Optimització d'aplicacions paral·leles, planificació de Treballs en entorns paral·lels i distribuits, aplicacions en entorn del Liquid Galaxy. Responsable Francesc Giné
 • Aplicacions per a dispositius mòbils i tècniques d'avaluació de la usabilitat en dispositius mòbils. Responsable Montserrat Sendín
 • Resolution of "decision and optimization" problems (Constraint Satisfaction and Satisfiability problems). Responsable Carlos Ansotegui
 • Visualització de dades i Aplicacions en Llenguatges funcionals (p.e. Clojure, Scala) sobre la JVM.  Responsable Juan Manuel Gimeno
 • Desenvolupament d'una aplicació en Hadoop per al càlcul d'una llibreria bàsica de consistència que permeti l'alineament a gran escala de milers de seqüències genòmiques. El projecte es pot realitzar en grup. Responsable Fernando Cores
 • Migració i Optimització en Spark d'una aplicació bioinformàtica (BLAST) per a la recerca d'alineaments en seqüències genòmiques.Responsable Fernando Cores
 • Adaptació de l'eina BLAST (Cerca de alineaments en seqüències genòmiques) per a la seva execució en un clúster Big-data utilitzant Spark / Cassandra. Responsable Fernando Cores

Temes de TFM a proposta dels departaments de la UdL i/o empreses del sector

 • Propostes del Liquid Galaxy Lab (EPS - empresa Ponent2002). Responsable Andreu Ibànez (coordinador Liquid Galaxy LAB). Més informació a Google Developers Group Lleida (GDG Lleida)
 • Propostes del IRTA (Institut de Recerca de la Generalitat de Catalunya). Responsable Joaquim Bellvert. Les propostes giren entorn al temes següents:
  • Millora en el desenvolupament d’una plataforma web d’automatització del reg
  • Desenvolupament d'una aplicació móvil d’estimació de la radiació interceptada pels arbres, útil per recomanacions de reg
  • Automatització del processament d’imatges adquirides des de diferents plataformes (satèlits, drons i avionetes): BigData des de l’adquisició a la implementació
  • Desenvolupament WebGIS per donar recomanacions de reg a agricultors en base a teledetecció
  • Aspectes específics del processat d’imatges: desenvolupament codi python de generació de mosaics, Object Base Segmentation, etc.
 • Desarrollo de un sistema de protección frente a incendios forestales en zonas de interfaz. Responsable Francesc Giné i Domingo Molina. (+info) (Proposta COBERTA)
 • Configuració i programació d’un sistema d’adquisició de dades per a un radar làser (LiDAR). Responables Eduard Gregorio López i Joan R. Rosell Polo. (+info) (Proposta COBERTA)

Pràctiques en Empresa

Amb els nous graus les PTE passen a ser una assignatura obligatòria. En el Màster apostem per la integració dels nostres alumnes en importants empreses del sector TIC. El procediment a seguir per a la matriculació i les empreses col·laboradores el trobareu en el següent enllaç. (+Info)

Treball Integrat en Grup d'Investigació

El procediment per cursar l'assignatura de Treball Integrat en Grup d'Investigació és el següent:

1) Entrevistar-se amb un professor vinculat a un grup de recerca de la UdL i obtenir el document de proposta de treball integrat en grup de recerca.

    Document de proposta de Treball Integrat en Grup d'Investigació

2) Matricular-se a Secretaria amb el document de proposta.

3) Al final del treball, el professor responsable del Treball omple l'acta d'avaluació de l'assignatura i la fa arribar al coordinador del màster. L'acta d'avaluació està disponible a Secretaria del centre o es pot demanar al coordinador del màster.

 

Grups de Recerca de la EPS

Els grups de recerca en l'àmbit TIC de l'Escola Politècnica Superior formen part del centre de Recerca INSPIRES i són els següents: